Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) >> Με υπουργικές τροπολογίες ρυθμίζονται χρόνια λειτουργικά προβλήματα

Αποτέλεσμα εικόνας για οτα

Παρεμβάσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβάνονται στο νόμο "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85)", ο οποίος ψηφίστηκε χθες.

Οι νέες ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προέκυψαν μετά την κατάθεση τριών τροπολογιών από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, αλλά και την υπερψήφιση άλλων σχετικών, οι οποίες κατατέθηκαν από βουλευτές.
Το σύνολο των νέων διατάξεων που ρυθμίζουν προήλθαν από αιτήματα των δήμων ή και από το διάλογο της κυβέρνησης με τους αιρετούς εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.
Ειδικότερα με τις υπουργικές τροπολογίες, ρυθμίζονται τα εξής ζητήματα:
-Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τη η ρύθμιση να διαχωρίζεται σε δύο παρεμβάσεις:
Πρώτον, παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΚΔ) να επιχορηγεί τους ΟΤΑ για την εκπόνηση μελετών και για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων τους. Η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο θα επιτρέπει τη μεταφορά προβλεπόμενων πόρων στον προϋπολογισμό του, ώστε να μη χάνονται σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν εντός του ίδιου έτους. Μ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής, ιδίως από μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους που δεν έχουν τα τεχνικά ή οικονομικά μέσα εκπόνησης των μελετών, όπως επίσης και την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ ή να χρηματοδοτηθούν από το ΤΠΚΔ για διάφορες δραστηριότητές τους.
Δεύτερον, προβλέπεται η δυνατότητα επιμήκυνσης αποπληρωμής δανείων που αποσκοπούν στην εξυγίανση των ΟΤΑ, έως και 35 έτη (από 25), πράγμα που κρίνεται επιβεβλημένο εξαιτίας της σημερινής οικονομικής κατάστασης. Με τη ρύθμιση αυτή, λοιπόν, επιδιώκεται η τόνωση της ρευστότητας των δήμων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο σημαντικό κοινωνικό έργο που οφείλουν να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.
- μεταφορές μαθητών, μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών
Η διάταξη λύνει προβλήματα σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών από τους ΟΤΑ και ακυρώνει τα τυπικά προσκόμματα για τη χρήση ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων των ΟΤΑ ώστε να μετακινούνται πρόσφυγες και μετανάστες. Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις προσδιορίζονται με τέσσερις παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων, δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκαίων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
- συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων για τη στήριξη των γυναικών-θυμάτων βίας
Για την εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται η υποστήριξη από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ως προς το σκέλος των συμβάσεων μίσθωσης που έχει συνάψει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στέγαση των υπηρεσιών των Συμβουλευτικών Κέντρων.
Επίσης με τροπολογίες, ρυθμίζονται τα θέματα:

- παράταση συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ
- παράταση διοικητικής υποστήριξης δήμων, για ένα έτος, ώστε οι πρόσθετες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ α' βαθμού με τον Καλλικράτη και δεν μπόρεσαν να αναληφθούν απ' όλους τους δήμους, λόγω οικονομικών και τεχνικών προβλημάτων να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τη νέα προθεσμία ανάληψης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, έως την 1/1/2018.

Σχόλια