Το Ελληνικό Δημόσιο τον Ιανουάριο του 2015 και τον Φεβρουάριο του 2016.

Πηγή: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 
Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 1-Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016Συνολικά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ          2015
(1)
Αποχωρήσεις (Παραιτήσεις - Συνταξιοδοτήσεις)
(2)
Προσλήψεις - Μεταφορές από ΝΠΙΔ
(3)
Διορθώσεις/ Επαναφορές
(4)
Συνολικά - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
(5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ117000117
ΒΟΥΛΗ1.1732101.172
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ1.6894011.686
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ409100408
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2.0705202.067
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ15.775195415.768
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ86.6801513286.533
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ1.8793001.876
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ16.4512912-216.427
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ64.851640164.787
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ8.051511508.161
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ2.3873022.386
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ15.18327192115.194
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ170.450952310170.388
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ8142310826
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ7.234226207.273
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ77.574105194777.669
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ4.477242224.477
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ6.77611366.773
ΟΤΑ82.5161655113082.900
ΣΥΝΟΛΙΚΑ566.556737955114566.888
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
2. Περιλαμβάνεται το τακτικό προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
3. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται και παρουσιάζονται στην στήλη "Διορθώσεις/Επαναφορές"
Επεξήγηση Πίνακα:
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό των αποχωρήσεων κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα. Ως αποχώρηση υπαλλήλου νοείται η συνταξιοδότηση ή η διαγραφή για άλλη αιτία (θάνατος, παραίτηση).
• Η στήλη (3) αποτυπώνει το σύνολο των προσλήψεων και μεταφορών από ΝΠΙΔ στο δημόσιο κατά τη διάρκεια του μήνα ανά Κατηγορία Φορέα.
• Η στήλη (4) αποτυπώνει τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Προσωπικού κατά την διάρκεια του μήνα ( πχ λανθασμένες εργασιακές σχέσεις, λανθασμένες εισαγωγές) καθώς και τις επαναφορές υπαλλήλων.
• Η στήλη (5) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα στο τέλος του μήνα. Ο αριθμός της Κατηγορίας Φορεα προκύπτει από τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις, τις επαναφορές/διορθώσεις, καθώς και τις μετατάξεις από και προς τους φορείς του δημοσίου. Οι μετατάξεις δεν εμφανίζονται στον πίνακα αυτόν.
Πίνακας 2 - Ειδικά καθεστώτα
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ6662
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΓΙΑΣ474470
Οι υπάλληλοι σε ειδικό καθεστώς περιλαμβάνονται στον πίνακα 1
Β. Έκτακτο προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Πίνακας 3-Σύνολο εκτάκτου προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ)
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Χρηματοδοτούμενα από Κρατικό Προϋπολογισμό49.47850.538
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι - Συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Ανταποδοτικών τελών ή μέσω Αντιτίμου - Αυτοχρηματοδοτούμενα16.97717.812
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι66.45568.350
Μετακλητοί1.9421.974
Αιρετοί7.1597.188
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης1.1411.150
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις 13.07213.347
1. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
2. Η αύξηση του αριθμού του έκτακτου προσωπικού οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθων εκπαιδευτικών. Η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων δεν συνεπάγεται αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, ορίστηκε ο ανώτατος αριθμός ωρών απασχόλησης με αντίστοιχη αυξομείωση του αριθμού των απασχολούμενων.
Πίνακας 4 - Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ55
ΒΟΥΛΗ7174
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ5656
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ108
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ100101
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ4952
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ1.5901.610
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ113113
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ1.4561.695
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ4.1994.198
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ36139
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ3839
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ8685
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ20.39620.849
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ62
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ2.5572.269
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ11.23211.297
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ5352
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ1111
ΟΤΑ24.39125.695
ΣΥΝΟΛΙΚΑ66.45568.350
Το προσωπικό του Πίνακα 4 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προυπολογισμό καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. 
Γ. Τακτικό Προσωπικό ΝΠΙΔ
Πίνακας 5 - Σύνολο τακτικού ΝΠΙΔ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
(1)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
(2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ2626
ΒΟΥΛΗ00
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ00
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ2.4842.479
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1.9441.944
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ636636
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ276275
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ7575
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ179179
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ1.5911.586
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1.9571.957
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.1931.192
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ720720
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ1.3011.301
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ3.4533.452
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ11.35411.314
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ00
ΟΤΑ6.3346.346
ΣΥΝΟΛΙΚΑ33.52433.483
1. Ο πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού των απογεγραμμένων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατηγοριοποιημένα ανά εποπτεύον Υπουργείο.
2. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
Επεξήγηση Πίνακα:
Σε κάθε Κατηγορία Φορέα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι Φορείς.
• Η στήλη (1) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του προηγούμενου μήνα.
• Η στήλη (2) αποτυπώνει τον αριθμό τακτικού προσωπικού ανά Κατηγορία Φορέα στο τέλος του μήνα.
Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ
Πίνακας 6 - Σύνολο εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι10.77810.729
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης1.7601.767
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις 1.2211.240
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, κ.α.)
Πίνακας 7- Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ00
ΒΟΥΛΗ00
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ00
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ3231
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ364386
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2727
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ33
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ9897
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ123
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ128127
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2626
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ956963
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ415415
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ1.3911.338
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ310301
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ189179
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ00
ΟΤΑ6.8266.832
ΣΥΝΟΛΙΚΑ10.77810.729
Το προσωπικό του Πίνακα 7 αφορά απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιους και προσωπικό Επί Θητεία που χρηματοδοτούνται από τον  προυπολογισμό των ΝΠΙΔ καθώς επίσης και μέσω συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων και δράσων ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. 

Σχόλια